Tu jesteś: Strona Główna » Śląskie Targi Nieruchomości

Śląskie Targi Nieruchomości

| 2016-02-03
Śląskie Targi Nie­ru­cho­mo­ści DOM CZY MIESZKANIE to pierw­sza impreza tar­gowa na Śląsku, która sku­pia wyłącz­nie inwe­sty­cje budow­lane z woje­wódz­twa Śląskiego. To dosko­nała oka­zja do porów­na­nia ofert w jed­nym miej­scu i zakupu nowego M.

billboard_01_(5040x2380)_slask_print.jpg

Impreza adre­so­wana jest do wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zamiesz­kać na Śląsku. Główną ideą, która przy­świeca orga­ni­za­to­rom jest poka­za­nie korzy­ści wyni­ka­ją­cych z miesz­ka­nia w wybra­nej loka­li­za­cji. Kame­ralna atmos­fera, atrak­cyjne ceny nie­ru­cho­mo­ści, edu­ka­cja na wyso­kim pozio­mie, dosko­nała i stale popra­wia­jąca się komu­ni­ka­cja – to tylko nie­które powody, dla któ­rych wiele osób decy­duje się tu kupić nieruchomość.
 
Na tar­gach pre­zen­tu­jemy zarówno inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego. Więk­szość wystaw­ców przy­go­tuje pro­mo­cyjne oferty, obo­wią­zu­jące wyłącz­nie pod­czas trwa­nia imprezy. Goście będą mogli rów­nież zapo­znać się z bogatą gamą usług dodat­ko­wych, m.in. doradz­twa finan­so­wego, aran­ża­cji wnętrz.
 
To dosko­nała oka­zja pozna­nia peł­nej oferty tej loka­li­za­cji. Dodat­kowo więk­szość naszych wystaw­ców w tych dniach otwiera swoje biura sprze­daży i inwe­sty­cje, dzięki czemu „od ręki” można kupić wyma­rzone „M”.

To ide­alne miej­sce dla każ­dego kupu­ją­cego nowe M! Na tar­gach dostępne będą nowe, niż­sze ceny nie­ru­cho­mo­ści oraz obni­żone marże kre­dy­tów hipotecznych.

Data: 6 — 7 luty 2016r.
Miej­sce: Mię­dzy­na­ro­dowe Cen­trum Kongresowe

Adres: Kato­wice, Al. Kor­fan­tego 35

Godziny otwar­cia:
Sobota: 10.00 – 16.00
Nie­dziela: 10.00 – 16.00

Ceny bile­tów sprze­da­wa­nych w kasie targowej:

  • bilet nor­malny 5 zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla jed­nej osoby dorosłej
  • bilet rodzinny 10 zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla dwóch osób doro­słych z nie­ogra­ni­czoną liczbą dzieci
  • e-bilet 0zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla dwóch osób doro­słych z nie­ogra­ni­czoną liczbą dzieci.

Regu­la­min dla zwie­dza­ją­cych klik­nij tutaj.

Więcej informacji na stronie www.slaskietargi.pl


 Sprawdź TAGI: Katowice , MCK , targi , nieruchomości
Reklama
Nasze serwisy
Partnerzy ComTV
Wydarzenia |Kultura |Reklama w serwisie |Redakcja |Fotoreportaż |Kontakt |Katalog stron www |Ebooki i Audiobooki |Festiwal Górski
2018 © ComTv.pl - Produkcja Filmowa i TV | Projekt i wykonanie strony : fdgstudio.net