Tu jesteś: Strona Główna » ChŚPWiK realizuje projekt pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice”

ChŚPWiK realizuje projekt pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice”

| 2018-09-16
Dzięki umowie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i dofinansowaniu unijnemu Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizuje projekt pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice”.

image1_640

W zakres rzeczowy Projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji Chorzów-Świętochłowice” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” składają się następujące Kontrakty na roboty budowlane:

- Kontrakt nr 1: Zwiększenie przepustowości nitki biogazowej Oczyszczalni ścieków „Klimzowiec”,

- Kontrakt nr 2: Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP od    ul. Krakowskiej – Siemianowickiej do ul. Skargi – Kościuszki w Chorzowie – I etap,

- Kontrakt 3: Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż torów kolejowych PKP od ul. Krakowskiej - Siemianowickiej do ul. Skargi - Kościuszki w Chorzowie – II etap,

- Kontrakt 4: Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej w rejonie ulic: Plac Piastowski i Siemianowickiej,

- Kontrakt 5: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolności i Spółdzielczej w Chorzowie,

- Kontrakt 6: Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Arcelormittal w Świętochłowicach.

Poza Kontraktem nr 1, pozostałe 5 tematów zostało już zrealizowanych.

Planowany koszt realizacji Projektu wynosi prawie 11 mln zł, natomiast wysokość refundacji to ponad 5 mln zł.

Podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie przedsięwzięcia jest Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., które zarazem jest Beneficjentem Projektu.

Odpowiedzialnym za zarządzanie całością przedsięwzięcia jest Zespół Zadaniowy utworzony z pracowników Spółki. Zespół zadaniowy realizuje Projekt zgodnie z wewnętrznymi procedurami uwzględniającymi zasady zawierania umów określone w "Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020”.

W ramach w/w Projektu prowadzone są obecnie prace budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zwiększenie przepustowości nitki biogazowej Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec”.

Inwestycja realizowana jest na majątku będącym własnością Spółki. Jednocześnie Przedsiębiorstwo będzie właścicielem wytworzonej w ramach Projektu infrastruktury oraz będzie również sprawować funkcję operatora systemu.

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj, a wartość przedmiotowej inwestycji opiewa na kwotę 244 000,00 zł netto.

Celem inwestycji jest rozbudowa i modernizacji Oczyszczalni Ścieków „Klimzowiec” w zakresie zwiększenia przepustowości istniejącej ścieżki gazowej co pozwoli na zwiększenie produkcji energii elektrycznej i ciepła, a przede wszystkim spowoduje zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej oraz zredukuje emisję CO2 do atmosfery.

Zakładane do osiągnięcia parametry to:

  • zużycie biogazu przez agregat pracujący na mocy 330 kW wynosi około 180 Nm3,
  • maksymalne zapotrzebowanie na biogaz: 3 x 180 Nm3 = 540 Nm3,
  • wymagania jakościowe biogazu: ciśnienie biogazu przy pracujących odbiornikach  >5 kPa.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym Wykonawca planuje zakończyć Kontrakt w terminie do 31.10.2018 r.  


pasek_640_03Reklama
Nasze serwisy
Partnerzy ComTV
Wydarzenia |Kultura |Reklama w serwisie |Redakcja |Fotoreportaż |Kontakt |Katalog stron www |Ebooki i Audiobooki |Festiwal Górski
2018 © ComTv.pl - Produkcja Filmowa i TV | Projekt i wykonanie strony : fdgstudio.net